Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดน่าน

ข่าวกิจกรรม

Mol-Thailand

วันที่ 23 สิงหาคม 2564 น.ส.อัมพร เปรมปรี แรงงานจังหวัดน่าน ...

Mol-Thailand

โครงการเสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัครแรงงานจังหวัดน่าน ประจำปี 2562 ...

Mol-Thailand

ร่วมกิจกรรมวันดินโลก ...

Mol-Thailand

การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน รอบที่ ๓ ...

Mol-Thailand

สรจ.น่าน ประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบจังหวัดน่าน ...

Mol-Thailand

สรจ.น่าน ประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบ ...

Mol-Thailand

แรงงานจังหวัดน่านร่วมพิธีวันจักรี ...

Mol-Thailand

แรงงานจังหวัดน่านร่วมพิธีวันพระเจ้าน่าน ...

Mol-Thailand

การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน(นายวิชัย คงรัตนชาติ) ...

Mol-Thailand

สรจ.น่านจัดโครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ...

TOP