Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดน่าน

ข่าวกิจกรรม

Mol-Thailand

สรจ.น่าน ลงพื้นที่ตรวจบูรณาการแรงงานต่างด้าวในพื้นที่จังหวัดน่าน ...

Mol-Thailand

ลงพื้นที่อำนวยความสะดวกแก่แรงงานไทยภูมิลำเนา ต.สะเนียน ...

Mol-Thailand

สรจ.น่าน รับแรงงานไทยชาวจังหวัดน่าน กลับสู่ภูมิลำเนา ...

Mol-Thailand

ตรวจบูรณาการสถานประกอบการเพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ...

TOP