Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดน่าน

ข่าวกิจกรรม

Mol-Thailand

สรจ.น่านประชุมสัญจรเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานอ.บ้านหลวง ...

Mol-Thailand

วันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย ...

Mol-Thailand

ประชุมสัญจรเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานอ.แม่จริม และ อ.สันติสุข ...

Mol-Thailand

การประชุมสัญจรเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน อ.เมืองและอำเภอภูเพียง ...

Mol-Thailand

การประชุมจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานปี 2562 -2564 ...

Mol-Thailand

สรจ.น่านจัดกิจกรรมงานประจำปีและของดีเมืองน่าน ประจำปี 2560 ...

Mol-Thailand

สรจ.น่าน จัดโครงการ สาน- สร้าง-เสริมสุขแรงงานไทย จังหวัดน่าน ...

Mol-Thailand

สรจ.น่านร่วมกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสริมสร้างสุขภาพพลานามัย ...

TOP