Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดน่าน

โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพกระทรวงแรงงาน ประจำปี 2564 จังหวัดน่าน กิจกรรมจ้างงานเร่งด่วน

pll_content_description

วันพฤหัสบดี ที่ 21 มกราคม 2564 นางสาวอัมพร เปรมปรี แรงงานจังหวัดน่าน มอบหมายให้นางสาวอรณิชชา  มูลคำ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ  เปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพฯ ประจำปี 2564 กิจกรรมจ้างงานเร่งด่วน จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ กิจกรรมการปรับปรุงแหล่งน้ำนาลอม  บ้านตาแก้ว หมู่ 6 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน   มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 30 คน  ดำเนินการวันที่ 21 มกราคม 2564 และกิจกรรมการขุดลอกคลองส่งน้ำเข้าพื้นที่การเกษตร บ้านเหนือวัด หมู่ 2 ตำบลสะเนียน อำเภอเมืองน่าน  จังหวัดน่าน  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 40 คน  ดำเนินการระหว่างวันที่ 21 – 22 มกราคม 2564.

 

TOP