Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดน่าน

เงินบำเหน็จ/บำนาญชราภาพจากกองทุนประกันภัยแรงงานไต้หวัน และเกณฑ์อายุที่สามารถขอรับเงินบำเหน็จชราภาพได้

pll_content_description

ใครเคยไปทำงานไต้หวันฟังทางนี้!!!

– เมื่ออายุครบตามหลักเกณฑ์ ท่านสามารถยื่นขอรับเงินบำเหน็จชราภาพได้เลย
โดยผู้ที่อายุครบตามหลักเกณฑ์และสามารถยื่นขอรับบำเหน็จชราภาพในปีนี้ได้เลย (ปี พ.ศ. 2563) คือ ผู้ที่เกิดก่อน หรือเกิดในปี พ.ศ. 2501

– ส่วนสำหรับผู้ที่เกิดตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2502 เป็นต้นไป จะต้องรออายุครบบริบูรณ์รายละเอียดตามตารางก่อน จึงจะสามารถยื่นขอรับเงินบำเหน็จชราภาพได้

***ทั้งนี้ เมื่ออายุครบบริบูรณ์ตามหลักเกณฑ์แล้ว สามารถนำเอกสารมายื่นขอรับบำเหน็จชราภาพได้ที่
1) สำนักงานแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด หรือ
2) สำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กรุงเทพฯ

>>>สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
โทร 0 2232 1402, 0 2232 1240, 0 2232 1404, 0 2232 1239

TOP