Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดน่าน

ันที่ 15 กันยายน 2565 นางสาวอัมพร เปรมปรี แรงงานจังหวัดน่าน ประชุมคณะกรรมการบูรณาการแผนรองรับการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ และอภัยโทษลดโทษปล่อยตัว พ.ศ. 2564 ระดับจังหวัดน่าน ครั้งที่ 1/2565 พืจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ต้องขังที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ ที่มีความประสงค์ขอรับการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้พ้นโทษ จำนวน 79 ราย ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้าอัตถวรปัญโญ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดน่าน โดยมี นายนิวัฒน์ งามธุระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุม

pll_content_description

TOP