Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดน่าน

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (นางโสภา เกียรตินิรชา) ติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบที่ 3 (Monitoring and Evaluation) จังหวัดน่าน

pll_content_description

วันอังคาร 29 สิงหาคม 2566 : 09.30 น. นางโสภา เกียรตินิรชา หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดน่าน เพื่อติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบที่ 3 (Monitoring and Evaluation) ณ ห้องประชุมสำนักงานประกันสังคมจังหวัดน่าน ชั้น 2 อาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดน่าน บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ถนนน่าน – พะเยา ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดน่านและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมรับการตรวจราชการฯ โดยพร้อมเพรียงกัน

TOP