Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดน่าน

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (นางโสภา เกียรตินิรชา) ติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงานตามประเด็นแผนการตรวจราชการ สป.รง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบที่ 3 (Monitoring and Evaluation) เขตตรวจราชการที่ 16 จังหวัดน่าน ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดน่าน

pll_content_description

  

 วันอังคาร 29 สิงหาคม 2566 : 11.00 น. นางโสภา เกียรตินิรชา หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ประธานการประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน เพื่อติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจราชการสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบที่ 3 (Monitoring and Evaluation) ณ ห้องประชุมสำนักงานประกันสังคมจังหวัดน่าน ชั้น 2 อาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดน่าน บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ถนนน่าน – พะเยา ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยนางสาวปาริชาติ สวนใจ แรงงานจังหวัดน่าน และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมฯ โดยพร้อมเพรียงกัน

 

TOP