Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดน่าน

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (นางโสภา เกียรตินิรชา) ติดตามการดำเนินโครงการศูนย์เรียนรู้โรงเรือนเกษตรแม่นยำปลอดภัยสำหรับผู้ประกอบการมืออาชีพด้านเกษตรอัจฉริยะ

pll_content_description

วันอังคาร 29 สิงหาคม 2566 : 13.00 น. นางโสภา เกียรตินิรชา หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน และคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินโครงการศูนย์เรียนรู้โรงเรือนเกษตรแม่นยำปลอดภัยสำหรับผู้ประกอบการมืออาชีพด้านเกษตรอัจฉริยะของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงลุ่มน้ำน่าน ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน โดยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดน่าน ร่วมลงพื้นที่โดยพร้อมเพรียงกัน

TOP