Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดน่าน

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (นางโสภา เกียรตินิรชา) ตรวจเยี่ยมแรงงาน ณ ไซต์ก่อสร้าง ร.พ.น่าน

pll_content_description

วันอังคาร 29 สิงหาคม 2566 : 14.00. น. นางโสภา เกียรตินิรชา หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน และคณะ ลงพื้นที่พบปะ เยี่ยมเยียนแรงงานในสถานประกอบการประเภทกิจการก่อสร้าง ณ สถานที่ก่อสร้างโรงพยาบาลน่าน อำเภอเมืองน่าน โดยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดน่านร่วมลงพื้นที่โดยพร้อมเพรียงกัน

TOP