Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดน่าน

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดน่าน ร่วมตรวจบูรณาการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

pll_content_description

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดน่าน ร่วมตรวจบูรณาการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ตามสถานประกอบการอำเภอปัว  จังหวัดน่าน ครั้งที่ 2/2563  ผลการตรวจฯ ไม่พบการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำแก่สถานประกอบการ ที่ผ่านการตรวจ ดังนี้
– การขึ้นทะเบียนประกันสังคมแก่ลูกจ้าง และอธิบายสิทธิประโยชน์
– การติดประกาศระเบียบ ข้อบังคับ และวันหยุดประจำปีในที่ทำงาน
– ส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน
– การนำลูกจ้างต่างด้าวเข้าทำงานให้ถูกต้อง
– รณรงค์ ป้องกัน/แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ และให้ความรู้เรื่องการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
– การฝึกพัฒนาทักษะฝีมือในด้านต่างๆให้ลูกจ้าง  เป็นต้น

TOP