Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดน่าน

ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

pll_content_description

วันจันทร์ 11 กันยายน 2566 : 11.00 น. น.ส.ปาริชาติ สวนใจ แรงงานจังหวัดน่าน ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมอบรม ให้ความรู้ตามแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และให้ความรู้เกี่ยวกับการเผชิญเหตุในผู้ป่วยจิตเวชคุ้มคลั่งจากยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมน่านฟ้าใสรีสอร์ท ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน โดยมี นายนิวัฒน์ งามธุระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธาน

TOP