Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดน่าน

ร่วมประชุมหารือเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดน่าน พ.ศ.2566-2570 ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดน่าน ประจำปี พ.ศ.2568

pll_content_description

วันจันทร์ 11 กันยายน 2566 : 09.30 น. น.ส.ปาริชาติ สวนใจ แรงงานจังหวัดน่าน และ นายบดินทร์ คำนวน นักวิชาการแรงงานปฎิบัติการ ร่วมประชุมหารือเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดน่าน พ.ศ.2566-2570 ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดน่าน ประจำปี พ.ศ.2568 ณ ห้องประชุมพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดน่าน โดยมี นายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธาน

TOP