Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดน่าน

ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดน่าน ครั้งที่ 5/2566

pll_content_description

วันพฤหัสบดี 14 กันยายน 2566 : 09.00 น. น.ส.ปาริชาติ สวนใจ แรงงานจังหวัดน่าน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดน่าน ครั้งที่ 5/2566 ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้าอัตถวรปัญโญ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดน่าน
โดย นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธาน

TOP