Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดน่าน

บริษัทสยามแม็คโคร จำกัด มหาชน สาขาน่าน รับสมัครพนักงานประจำ

pll_content_description

บริษัทสยามแม็คโคร จำกัด มหาชน สาขาน่าน รับสมัครพนักงานประจำ (รายละเอียดตามรูปที่แนบ) สมัครได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน (เว้นวันหยุดราชการ) เตรียมหลักฐานการสมัครดังนี้ 1 รูปถ่าย1นิ้ว2รูป 2.สำเนาวุฒิการศึกษา 3.สำเนาทะเบียนบ้าน 4.สำเนาบัตรประชาชน 5.สำเนาใบเกณฑ์ทหาร(ชาย) 6.สำเนาอื่นๆ(ถ้ามี) ****ผู้สมัครต้องเตรียมหลักฐานทั้งหมดมาให้ครบก่อนถึงจะกรอกใบสมัครได้**** สัมภาษณ์วันที่ 13 – 15 ธ.ค. 58 ณ โรงแรมเทวราช ชั้น 1 ห้อง แกรนด์บอลรูม/ บริษัทสยามแม็คโคร จำกัด มหาชน สาขาน่าน รับสมัครพนักงานประจำ (รายละเอียดตามรูปที่แนบ) สมัครได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน (เว้นวันหยุดราชการ) เตรียมหลักฐานการสมัครดังนี้ 1 รูปถ่าย1นิ้ว2รูป 2.สำเนาวุฒิการศึกษา 3.สำเนาทะเบียนบ้าน 4.สำเนาบัตรประชาชน 5.สำเนาใบเกณฑ์ทหาร(ชาย) 6.สำเนาอื่นๆ(ถ้ามี) ****ผู้สมัครต้องเตรียมหลักฐานทั้งหมดมาให้ครบก่อนถึงจะกรอกใบสมัครได้**** สัมภาษณ์วันที่ 13 – 15 ธ.ค. 58 ณ โรงแรมเทวราช ชั้น 1 ห้อง แกรนด์บอลรูม/
TOP