Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดน่าน

นางสาวอัมพร  เปรมปรี นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดน่าน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง การประสานความร่วมมือ แก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืนระยะที่ 3

pll_content_description

TOP