Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดน่าน

ตรวจบูรณาการสถานประกอบการเพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

pll_content_description

 

วันอังคาร 29 -วันพุธ 30 สิงหาคม 2566 : น.ส.ปาริชาติ สวนใจ แรงงานจังหวัดน่าน นายนพดล ชาญชัยภูวดล จัดหางานจังหวัดน่าน พร้อมด้วยคณะทำงานตรวจคัดกรองเพื่อแสวงหาข้อบ่งชี้เบื้องต้น เพื่อแสวงหาข้อบ่งชี้สำหรับบุคคลที่มีเหตุอันควรสงสัยได้ว่าอาจเป็นผู้เสียหายจากการแสวงหาประโยชน์ด้านแรงงาน แรงงานบังคับ หรือการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดน่าน (หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดน่าน ตำรวจภูธรจังหวัดน่าน กอ.รมน.นน. ปกครองจังหวัดน่าน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน และสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดน่าน) ร่วมกับ สำนักงานเลขานุการศูนย์บัญชาการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน (ส่วนกลาง) ออกตรวจบูรณาการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดน่าน ในสถานประกอบการพื้นที่อำเภอปัว เชียงกลาง เมืองน่าน นาน้อย และอำเภอเวียงสา รวม 8 แห่ง ลูกจ้างผ่านการตรวจ รวม 230 คน แยกเป็น แรงงานไทย 230 คน (ชาย 102 หญิง 128) โดยไม่มีแรงงานต่างด้าว ผลการตรวจ : ไม่พบการกระทำความผิดการค้ามนุษย์ด้านแรงงานแต่อย่างใด ทั้งนี้ ได้แนะนำ ชี้แจง และให้ความรู้แก่นายจ้าง/ลูกจ้างในการนำแรงงานเข้าสู่ระบบประกันสังคม การผลักดันให้แรงงานต่างด้าวขึ้นทะเบียนอย่างถูกกฎหมาย การคุ้มครองให้พนักงาน/ลูกจ้างได้รับความเป็นธรรม การได้รับสิทธิประโยชน์ตามที่กฎหมายกำหนด

TOP