Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดน่าน

ตรวจบูรณาการคนต่างด้าวที่เข้ามาขออยู่ต่อในราชอาณาจักร ในพื้นที่จังหวัดน่าน

pll_content_description

วันพุธ 13 กันยายน 2566 : 10.00 น. น.ส.ปาริชาติ สวนใจ แรงงานจังหวัดน่าน มอบหมาย นายบดินทร์ คำนวน นักวิชาการแรงงานปฏิบัติกร ออก ร่วมกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดน่าน สำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน ตำรวจภูธร จังหวัดน่าน ตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดน่าน กอ.รมน.จ.นน. ปกครองจังหวัดน่าน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน อำเภอภูเพียง และโรงเรียนพระคุณานุบาลแม่จริม อำเภอแม่จริม บุคคลต่างด้าวผ่านการตรวจ รวม 4 ราย (สัญชาติอเมริกัน เพศชาย 2 ราย เพศหญิง 2 ราย)

TOP