Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดน่าน

การให้บริการประชาชน ณ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดน่าน

pll_content_description

วันจันทร์ 4 ก.ย. – วันศุกร์ 8 ก.ย. 2566 : น.ส.ปาริชาติ สวนใจ แรงงานจังหวัดน่าน มอบหมาย น.ส.โศจิรัตน์ บริคุต นักวิชาการแรงงาน ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดน่าน อำเภอปัว ให้บริการด้านแรงงานแก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอปัว ท่าวังผา ทุ่งช้าง บ่อเกลือ สองแคว และเฉลิมพระเกียรติ ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารภารกิจกระทรวงแรงงาน แนะนำตำแหน่งงานว่างในจังหวัดน่านและจังหวัดใกล้เคียง รับขึ้นทะเบียนและรับรายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงาน รับแบบขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประสังคมกรณีว่างงาน รับสมัครผู้ประกันตน มาตรา 40 ผ่านเว็บไซต์ประกันสังคม ประสานงานอาสาสมัครแรงงาน และให้คำแนะนำสิทธิประโยชน์แรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ (อิสราเอล) โดยมีผู้รับบริการ รวม 102 ราย

TOP