Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดน่าน

การประชุมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนเพื่อตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขแบบการมีส่วนร่วมในพื้นที่ชายแดน

pll_content_description

วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
                นางสาวอัมพร เปรมปรี แรงงานจังหวัดน่าน มอบหมายให้นางสาวอรอนงค์ วงค์สวัสดิ์ นักวิชาการแรงงาน ให้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนเพื่อตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขแบบการมีส่วนร่วมในพื้นที่ชายแดน ณ โรงแรมน่านกรีนเลควิวรีสอร์ท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมของหน่วยงานที่ร่วมบูรณาการซ้อมแผน และแนวทางปฏิบัติการให้ประสานสอดคล้องกันของหน่วยงานทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดชายแดน ในการแก้ไขสถานการณ์ภาวะฉุกเฉินต้านสาธารณสุขที่เกิดขึ้นในเวลาเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

TOP