Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดน่าน

การติดตามตรวจสอบการใช้พลังงานและให้คำปรึกษาการบันทึกข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน

pll_content_description

วันพฤหัสบดี ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2564
       นางสาวอรณิชชา มูลคำ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดน่าน พร้อมด้วยสำนักงานพลังงานจังหวัดน่าน และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้ารับการตรวจติดตามการใช้พลังงานในสำนักงาน ตามโครงการลดใช้พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564 โดยมีการบันทึกข้อมูลผ่านเว็บไซต์ www.e-report.energy.go.th ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน

TOP