Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดน่าน

โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ กระทรวงแรงงานจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

pll_content_description

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวแก้วใจ สัจจะเวทะ แรงงานจังหวัดน่าน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เพื่อดำเนินงานตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ กระทรวงแรงงานจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ หลักสูตรการทำเฟอร์นิเจอร์จากไม้ไผ่ ระหว่างวันที่ 21 – 23 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บ้านผาสิงห์ หมู่ที่ 5 ตำบลยอด อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น 20 คน
TOP