Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดน่าน

โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทีมสหวิชาชีพเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกัน และปราบปรามการค้ามนุษย์ระดับพื้นที่

pll_content_description

วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2565
                นางสาวอรณิชชา มูลคำ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดน่าน มอบหมายนายสุนทร สายแปง นักวิชาการแรงงาน และนายอัยการ จันต๊ะ นักวิชาการแรงงาน เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทีมสหวิชาชีพเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกัน และปราบปรามการค้ามนุษย์ระดับพื้นที่ ณ ห้องจัสมิน ชั้น 2 โรงแรมดิ อิมเพรสน่าน ต.ดู่ใต้ อ.เมืองน่าน จ.น่าน โดยมี นางวรรณภา สุขคง ผู้อำนวยการกองต่อต้านการค้ามนุษย์ เป็นประธานเปิดพิธี

 

TOP