Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดน่าน

โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากรในสังกัดกระทรวงแรงงาน กิจกรรมที่ 2 : หัวข้อ “หลักธรรมของราชาสู่การครองตนของข้าแห่งแผ่นดิน”

pll_content_description

วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
                นางสาวอัมพร  เปรมปรี แรงงานจังหวัดน่าน มอบหมายนางสาวศศิวิมล  คำก๋า เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน เข้าร่วมโครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากรในสังกัดกระทรวงแรงงาน กิจกรรมที่ 2 : หัวข้อ “หลักธรรมของราชาสู่การครองตนของข้าแห่งแผ่นดิน” ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน

TOP