Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดน่าน

สำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน จัดประชุมชี้แจง โครงการขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ไปสู่การปฏิบัติ โดยการประสานการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

pll_content_description

สำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน จัดประชุมชี้แจง โครงการขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ไปสู่การปฏิบัติ โดยการประสานการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมน้ำทองน่าน ร่วม ด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และ อาสาสมัครแรงงาน โดยมี น.ส.กุนณัทฐา ศรีม่วง สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธาน
กระทรวงแรงงาน มีนโยบายสำคัญในการขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1.เพื่อสร้างกลไกในการขับเคลื่อนการป้องกันปัญหาการบังคับใช้แรงงานหรือบริการและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
2. เพื่อส่งเสริมแรงงาน ให้มีศักยภาพสูง
3. เพื่อส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ มีความมั่นคง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
4. เพื่อการพัฒนาแนวทางในการบริหารและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานเชิงบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ
อาสาสมัครแรงงาน เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวง เป็นเสมือนสื่อกลางระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน เพื่อนำบริการด้านแรงงานลงสู่ประชาชนในพื้นที่ และ ชุมชน
โครงการประชุมชี้แจงฯ ในวันนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 115 คน ประกอบด้วย อาสาสมัครแรงงานระดับตำบลจังหวัดน่านและเครือข่าย หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดน่าน พี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงานจังหวัดน่าน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรม ได้แก่
-อบรมให้ความรู้แก่แกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล
-มอบหมายภารกิจของแต่ละหน่วยงานให้แก่อาสาสมัครแรงงาน โดยพี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงาน
-การให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ และกลุ่มแรงงานนอกระบบ
-สร้างการรับรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และสถานการณ์การค้ามนุษย์
-แนวทางการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
TOP