Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดน่าน

วันที่ 9 กันยายน 2564 น.ส.อัมพร เปรมปรี แรงงานจังหวัดน่าน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดน่าน ครั้งที่ 5/2564 ณ ห้องประชุมเจ้าอัตถวรปัญโญ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดน่าน โดยมี นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ เป็นประธาน

pll_content_description

TOP