Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดน่าน

วันที่ 2 เมษายน 2564 น.ส.อัมพร เปรมปรี แรงงานจังหวัดน่าน เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนบนพื้นฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่น ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (VIDEO CONFERENCE) ณ ห้องประชุมเจ้าอนันตวรฤทธิเดช ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดน่าน โดยมี นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน

pll_content_description

TOP