Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดน่าน

วันที่ 13 กันยายน 2564 นางสาวอัมพร เปรมปรี แรงงานจังหวัดน่าน ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน ครั้งที่ 28/2564 ณ ห้องประชุมเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดน่าน โดยมี นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธาน

pll_content_description

TOP