Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดน่าน

วันที่ 10 กันยายน 2564 สำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดน่าน ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้าอัตวรปัญโญ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดน่าน โดยมี นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ เป็นประธาน

pll_content_description

TOP