Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดน่าน

ร่วมกล่าวคำประกาศเจตนารมณ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565

pll_content_description

วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2565
               นางสาวอรณิชชา มูลคำ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดน่าน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน เข้าร่วมกล่าวคำประกาศเจตนารมณ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565 เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ ให้แก่ประชาชน ให้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหายาเสพติด และเพื่อให้พ้นภัยยาเสพติดอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมเจ้ามหาวงศ์ ชั้น 6 ศาลากลางจังหวัดน่าน โดยมี นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธาน
TOP