Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดน่าน

รมช.แรงงาน เยือนจังหวัดน่าน ติดตามผลการดำเนินงาน พร้อมดันแรงงานกลุ่มคนพิการให้มีอาชีพ มีรายได้อย่างมั่นคง สู่การขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน

pll_content_description

วันที่ 29 ตุลาคม 2563 ศาสตราจารย์ ดร. นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดน่าน เพื่อติดตามความคืบหน้า และให้คำปรึกษาแนะนำการดำเนินงาน การขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันของจังหวัดน่าน และร่วมกิจกรรมการจ่ายเงินโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไยปี 2563 จังหวัดน่าน และโครงการประชาสัมพันธ์การผลิตลำไยคุณภาพของเกษตรกรชาวสวนลำไย ณ ห้องประชุมจังหวัดน่าน โดยมีนายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ หอประชุมจังหวัดน่าน หลังจากนั้น ได้เยี่ยมชมศูนย์ฝึกอาชีพแก่คนพิการจังหวัดน่าน ณ สมาคมคนพิการทุกประเภท จังหวัดน่าน มีสมาชิกกลุ่มประมาณ 200 คน โดยมีนางสาวศิริลักษณ์ ธุรกิจเสรี เป็นนายกสมาคมคนพิการ จังหวัดน่าน ในปี 2553 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้โครงการจ้างงานเร่งด่วนของสำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน บูรณาการร่วมกับ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน จัดวิทยากรให้ความรู้การทำพรหมเช็ดเท้าและการตัดเย็บเสื้อผ้า พร้อมมอบจักรเย็บผ้าและอุปกรณ์ที่จำเป็น เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพของกลุ่มคนพิการด้วย ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ให้การสนับสนุนการฝึกอาชีพ อย่างต่อเนื่อง เช่น สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ฝึกทำเบเกอรี จัดหาตลาดเพื่อจำหน่ายตามร้านค้าในพื้นที่ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลและเทสโก้โลตัส สนับสนุนการฝึกอาชีพ สานตะกร้าหวายโดยใช้หวายแท้และหวายเทียม เย็บกระเป๋าลดโลกร้อน เย็บหมวก และรับซื้อสินค้าไปวางจำหน่ายอีกด้วย เป็นการปฏิบัติตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ซึ่งเป็นรูปแบบของการจัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการ จัดจ้างเหมาช่วงงาน ฝึกงาน หรือให้การช่วยเหลือ อื่นใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ

TOP