Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดน่าน

ประชุมโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ กระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

pll_content_description

วันศุกร์ ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2564

นางสาวอัมพร  เปรมปรี แรงงานจังหวัดน่าน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครแรงงาน เข้าร่วมประชุมโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ กระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เวลา 13.30น. ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน

TOP