Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดน่าน

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัดน่าน

pll_content_description

วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
                              สำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัดน่าน ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน โดยมีประเด็นพิจารณาเกี่ยวกับการรายงานผลตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจำปี 2565 และการจัดตั้งหน่วยบริการชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ
TOP