Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดน่าน

ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการของกระทรวงแรงงาน รอบที่ 2 (Progress Review) ประจำปีงบประมาณ 2562 เขตตรวจที่ 16 จ.น่าน

pll_content_description

     เมื่อวันที่ 21กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น.นายอภิญญา สุจริตตานันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน และคณะ ได้เดินทางมาตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการของกระทรวงแรงงาน รอบที่ 2 (Progress Review) ประจำปีงบประมาณ 2562 เขตตรวจที่ 16 จังหวัดน่าน ณ ห้องประชุมสำนักงานสำนักงานประกันสังคมจังหวัดน่าน ต.ไชยสถาน อ.เมืองจ.น่าน
     ในเวลา 13.30 น. ได้ตรวจเยี่ยมโครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ หลักสูตรการแปรรูปผลิตจากกล้วย ณ บ้านนาปัง หมู่ที่ 2 ต.นาปัง อ.ภูเพียง จ.น่าน
     จากนั้นเวลา 15.30 น.ได้เดินทางมาตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจราชการสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน ศาลากลางจังหวัดน่าน ชั้น 1

TOP