Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดน่าน

การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน(นายวิชัย คงรัตนชาติ)

pll_content_description

 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น.สำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานเพื่อติดตามการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน(นายวิชัย คงรัตนชาติ)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบที่ 2(Progress Review) ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดน่าน

TOP