Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดน่าน

โครงสร้างหน่วยงาน

 • นางสาวอัมพร เปรมปรี

  นางสาวอัมพร เปรมปรี

  แรงงานจังหวัดน่าน
  • นางสาวฤทัยรัตน์ ยาสมุทร์

   นางสาวฤทัยรัตน์ ยาสมุทร์

   นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
  • นางสาวอรณิชา มูลคำ

   นางสาวอรณิชา มูลคำ

   นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
  • นางสาวศศิวิมล ก๋าคำ

   นางสาวศศิวิมล ก๋าคำ

   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
  • นางพูนทรัพย์ อุตมะ

   นางพูนทรัพย์ อุตมะ

   พนักงานธุรการ ส.4
  • นายมาโนช ลำไธสง

   นายมาโนช ลำไธสง

   พนักงานขับรถยนต์ ส 2
  • นางสาวคุณธารีย์ อุตมะ

   นางสาวคุณธารีย์ อุตมะ

   เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลแรงงาน
  • นางสาวชลดากร สูงงาม

   นางสาวชลดากร สูงงาม

   เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วม
  • นายพงษ์พันธ์ สมณะช้างเผือก

   นายพงษ์พันธ์ สมณะช้างเผือก

   พนักงานขับรถยนต์
  • นางธารินี มินณี

   นางธารินี มินณี

   พนักงานทำความสะอาด

What’s an essay helper and should I use it? To begin with, let me clarify what you is. Helpers best essay writing service are programs designed to help essay editors compose an essay on any topic and usually create you.

TOP