Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดน่าน

โครงสร้างหน่วยงาน

 • นางสาวอัมพร เปรมปรี

  นางสาวอัมพร เปรมปรี

  แรงงานจังหวัดน่าน
  • นางสาวฤทัยรัตน์ ยาสมุทร์

   นางสาวฤทัยรัตน์ ยาสมุทร์

   นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
  • นางสาวอรณิชา มูลคำ

   นางสาวอรณิชา มูลคำ

   นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
  • นางสาวศศิวิมล ก๋าคำ

   นางสาวศศิวิมล ก๋าคำ

   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
  • นางพูนทรัพย์ อุตมะ

   นางพูนทรัพย์ อุตมะ

   พนักงานธุรการ ส.4
  • นายมาโนช ลำไธสง

   นายมาโนช ลำไธสง

   พนักงานขับรถยนต์ ส 2
  • นางสาวคุณธารีย์ อุตมะ

   นางสาวคุณธารีย์ อุตมะ

   เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลแรงงาน
  • นางสาวชลดากร สูงงาม

   นางสาวชลดากร สูงงาม

   เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วม
  • นายพงษ์พันธ์ สมณะช้างเผือก

   นายพงษ์พันธ์ สมณะช้างเผือก

   พนักงานขับรถยนต์
  • นางธารินี มินณี

   นางธารินี มินณี

   พนักงานทำความสะอาด

 

TOP