Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดน่าน

โครงสร้างหน่วยงาน

  • นางสาวแก้วใจ สัจจะเวทะ

    นางสาวแก้วใจ สัจจะเวทะ

    แรงงานจังหวัดน่าน
    • นางสาวอรณิชา มูลคำ

      นางสาวอรณิชา มูลคำ

      นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
    • นางสาวฤทัยรัตน์ ยาสมุทร์

      นางสาวฤทัยรัตน์ ยาสมุทร์

      นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
    • นางสาวศศิวิมล ก๋าคำ

      นางสาวศศิวิมล ก๋าคำ

      เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
    • นางพูนทรัพย์ อุตมะ

      นางพูนทรัพย์ อุตมะ

      พนักงานธุรการ ส.4
    • นาย มาโนช ลำไสธง

      นาย มาโนช ลำไสธง

      พนักงานขับรถยนต์ ส.2
    • นางสาวคุณธารีย์ อุตมะ

      นางสาวคุณธารีย์ อุตมะ

      เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลแรงงาน
    • นางสาวชลดากร สูงงาม

      นางสาวชลดากร สูงงาม

      เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วม
    • นายพงษ์พันธ์ สมณะช้างเผือก

      นายพงษ์พันธ์ สมณะช้างเผือก

      พนักงานขับรถยนต์
    • นางธารินี มินณี

      นางธารินี มินณี

      พนักงานทำความสะอาด
TOP