อาสาสมัครแรงงาน

ข้อมูลอาสาสมัครแรงงานจังหวัดน่าน

 

 

แกนนำอาสาสมัครแรงงานจังหวัดน่าน จำนวน  15    คน
   
แยกเป็นรายอำเภอ ดังนี้  
          1. อำเภอเมือง  (นายสมฤทธฺ์ ทองขาว) จำนวน    1   คน
          2. อำเภอบ้านหลวง  (นายเรืองศักดิ์ ทองคำ)                                         จำนวน    1   คน  
          3. อำเภอนาหมื่น  (นางสุคนทิพย์ คำแก้วตระกูล) จำนวน    1   คน
          4. อำเภอบ่อเกลือ  (นายนิยม ทิศขันสา) จำนวน    1   คน
          5. อำเภอสันติสุข  (นางบุรัสกร คำพา) จำนวน    1   คน  
          6. อำเภอแม่จริม  (นายไพฑูลย์ พิลา)  

จำนวน    1   คน

          7. อำเภอนาน้อย  (นางวรนุช พลศิลป์)

จำนวน    1   คน

          8. อำเภอท่าวังผา  (นายจรัญ ปิงยศ)  

จำนวน    1   คน

          9. อำเภอเวียงสา  (นายสุนีย์ แก้วอนันต์)   จำนวน    1   คน
         10. อำเภอปัว  (นายหน่อ ชาวยอง)   จำนวน    1   คน
         11. อำเภอภูเพียง  (นางวิภาวรรณ วงศ์สายญาติ)   จำนวน    1   คน
         12. อำเภอเชียงกลาง  (นายคนอง ฤทัยรัตน์)   จำนวน    1   คน
         13. อำเภอทุ่งช้าง  (นางบัวคำ สมแสง) จำนวน    1   คน
         14. อำเภอสองแคว  (นายสวัสดิ์ เสารางทอย) จำนวน    1   คน
         15. อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  (นายสอด หอมดอก)    จำนวน    1   คน

 

 

ไฟล์แนบขนาด
khmuul_thiiyuusr.naan_pii_59.pdf512.46 KB