ขอความอนุเคราะห์แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นในการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคุลาการศาลปกครองสูงสุด

ไฟล์แนบขนาด
w_2653.pdf1.88 MB