การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน รอบที่ ๓

 การประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน ตามประเด็นแผนการตรวจราชการ
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  รอบที่ ๓ (Monitoring/Evaluation)
ของหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (นายวิชัย  คงรัตนชาติ) และคณะ    เขตตรวจราชการที่ ๑๖ จังหวัดน่าน   วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑  
 ห้องประชุม สำนักงานประกันสังคมจังหวัดน่าน