สรจ.น่านจัดโครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 วันนี้ 19 มกราคม 2561 เวลา 9.00 น.สำนักงานแรงงานจังหวัดน่านจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 คน ให้แก่อาสาสมัครแรงงานและเครือข่าย ณ ห้องตรึงใจบอลรูม โรงแรมน่านตรึง ใจ อ.เมือง จ.น่าน