สรจ.น่าน ตรวจบูรณาการการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน พื้นที่อำเภอภุูเพียง

 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 แรงงานจังหวัดน่าน ร่วมกับ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดน่าน จัดหางานจังหวัดน่าน เกษตรอำเภอภูเพียง ปศุสัตว์อำเภอภูเพียง และปลัดอำเภอ หน.ฝ่ายความมั่นคง อ.ภูเพียง ร่วมตรวจบูรณาการสถานประกอบการ เพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดน่าน ในพื้นที่ตำบลนาปังและตำบลน้ำเกี๋ยน  อำเภอภูเพียง  จังหวัดน่าน