หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดน่านร่วมพิธีรับไฟหลวงพระราชทาน

เมื่ีอวันที่ 24 ต.ค.60 เวลา 09.00น. นายจีรวุฒิ กันทะมัง แรงงานจังหวัดน่าน และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดน่านร่วมพิธีรับไฟหลวงพระราชทานให้แก่อำเภอ ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง ต.ม่วงตึ้ด อ.ภูเพียง จ.น่าน โดยมีนายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานในพิธี