โครงการอบรม "อาสาสมัครแรงงาน กับการเฝ้าระวังด้านแรงงาน"

 เมื่อวันที่  14 -15 กันยายน  2560  สำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน  จัดอบรมเชิงวิชาการ "อาสาสมัครแรงงาน  กับการเฝ้าระวังด้านแรงงาน"   ให้แก่อาสาสมัครแรงงานระดับตำบลในพื้นที่จังหวัดน่าน  ณ  ไร่จุฑามาศ  รีสอร์ท  หมู่ที่ 3  บ้านน้ำอ้อ  ต.เปือ  อ.เชียงกลาง  จ.น่าน