จังหวัดน่านรับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานรอบที่ 3 (นางเพชรรัตน์ สินอวย)

วันที่ 4 สิงหาคม 2560 นายจีรวุฒิ กันทะมัง แรงงานจังหวัดน่านพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดน่าน เข้าร่วมประชุมรับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (นางเพชรรัตน์ สินอวย) และคณะเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบที่ 3 (Monitoring/Evaluation) ในพื้นที่จังหหวัดน่านและจังหวัดแพร่ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน