จังหวัดน่านจัดตั้งศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวที่ไม่มีเอกสารแสดงตน

จังหวัดน่านจัดตั้งศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวที่ไม่มีเอกสารแสดงตน ระหว่างวันที่ 24 กรกฏาคม - 7 สิงหาคม 2560 ไม่เว้นวันหยุดราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน โทร 054-716075-6 ต่อ 16 หรือ 089-8516856  หรือสายด่วน 1694