ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่องอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ ๘)

 ประกาศอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ(ฉบับที่ ๘) จังหวัดน่านได้มีการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำครั้งใหม่จากวันละ ๓๐๐ บาท เป็นวันละ ๓๐๕ บาท ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป

ไฟล์แนบขนาด
khaacchaang_1.pdf4.42 MB