ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน(นายบุญเลิศ ธีระตระกูล)ตรวจติดตามการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดน่าน

 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559 นายบุญเลิศ ธีระตระกูล ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน พร้อมผู้ตรวจราชการกรม ได้ตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดน่าน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครแรงงานเข้าร่วมรับการตรวจและเข้าเยี่ยมผู้ประกันตน