จังหวัดน่านรับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน(นายบุญเลิศ ธีระตระกูล)

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานเพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (นายบุญเลิศ ธีระตระกูล)
รอบที่ 2 (Progress Review) เขตตรวจราชการที่ 16 พื้นที่จังหวัดน่าน วันศุกร์ ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2559
ณ ห้องประชุมสำนักงานประกันสังคมจังหวัดน่าน
โดยมีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดน่าน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และตัวแทนอาสาสมัครแรงงานเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน