สรจ.น่าน จัดประชุมคณะอนุกรรมการอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดน่าน ครั้งที่ 1/2559

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 สำนักงานแรงงานจังหวัดน่านได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดน่าน ครั้งที่๑/๒๕๕๙ ซึ่งผู้แทนภาครัฐ ผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง ร่วมประชุมโดยมีนายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน

ไฟล์แนบขนาด
z2.jpg96.78 KB
z3.jpg88.06 KB
z4.jpg69.65 KB