จังหวัดน่านจัดกิจกรรมโครงการ " หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มให้ประชาชน " ครั้งที่ 2/2557

            วันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 นายอุกริช  พึ่งโสภา  ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้เป็นประธานในกิจกรรมโครงการ " หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน "  ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2557 ณ โรงเรียนศรีนครน่าน โดยมีหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานเข้าร่วมกิจกรรมและให้บริการประชาชนโดยพร้อมเพรียงกัน