จังหวัดน่านฝึกพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ

                 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2556 จังหวัดน่านได้จัดประชุดคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติกระทรวงแรงงานประจำจังหวัดน่าน โดยมีนายกาจพล  เอิบสุขสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานและได้เห็นชอบโครงการพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ รวม 24 หลักสูตร ฝึกอาชีพให้กับประชาชนประมาณ 500 คน ภายใต้งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากกระทรวงแรงงานจำนวน 1 ล้านบาท ทั้งนี้ ทุกโครงการเป็นโครงการที่มาจากการสำรวจความต้องการและเสนอโดยอาสาสมัครแรงงานจังหวัดน่าน